MOČ DREVES: DREVESA – VSESTRANSKI VIR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec je na 5. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt “Moč dreves: Drevesa – vsestranski vir krožnega gospodarstva”. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 16.684,55 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Nosilec projekta:
Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec
Partnerji:
Kmetija Fajdl, Ljudmila Medved (zasebni sektor)
Knjižnica Radlje ob Dravi (javni sektor)
Zavod INK, zavod za raziskovanje in izvajanje inovativnih pristopov na področju narave in kmetijstva Radlje ob Dravi (zasebni sektor)

Vodja projekta: Sara Berglez Zajec

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

TP: 3 Varstvo okolja in narave

UKREP: 3.C Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvo

Utemeljitev projekta:
Osnovni cilj projekta je z drevesno fitoremediacijo reaktivirati in sanirati zapuščena, neizkoriščena, degradirana podeželska območja ter krepitev vsestranske trajnostne rabe dreves za inovativno zeleno krožno gospodarstvo. Preko dodajanja atraktivne dendrološke vsebinske in uporabne vrednosti pa zagotoviti saniranim območjem in neposredni okolici ohranjanje narave na podeželju na območju LAS MDD.

NAMEN

Obsežni vetrolomi in žledolom, posledično opustošenje podlubnikov so močno prizadeli gozdove na območju LAS MDD, visokodebelni sadovnjaki pa so še dodatno izpostavljeni zaradi intenzivnega kmetijstva. Slaba so tradicionalna znanja za plemenitenje in ohranjanje biodiverzitete. Potencial dreves v krožnem gospodarstvu še ni povsem izkoriščen. Inovativne uporabe dreves v kulinariki ni, potencial gozdne kulinarike je spregledan. Na področju turizma se drevesa promovirajo le kot klasična ponudba v obliki gibanja v naravi z nizko doživljajsko vsebino. Učne poti obsegajo predvsem osnovne botanične elemente ter bonton obnašanja v naravi, ekoremediacijskih vsebin in vsebin za duševno zdravje ni zaslediti. Operacija bo opisane izzive reševala preko trajnostne rešitve sanacije in revitalizacije degradiranega območja in ponudila raznovrstno paleto trajnostnih rešitev, ki jih drevesa, kot zeleni vir krožnega gospodarstva lahko ponudijo.

Ciljne skupine: Demonstracijska komponenta projekta bo koristila: Kmečkim gospodarstvom v obliki dobre prakse kako trajnostno sanirati degradirana območja z namenom dodane vrednosti za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti in za plemenitenje primarne dejavnosti; Podjetniki bodo dobili idejni potencial za inovacije in nadgradnje aktualne ponudbe na področju dendrološkega turizma, kulinarike, aktivnega življenjskega sloga, velnesa in duševnega zdravja; Mladim pod 30 let bodo ponujene ideje za nove karierne možnosti in za spodbujanje lokalnega podjetništva. Učna komponenta bo koristila vsem ranljivim ciljnim skupinam na področju duhovne rasti, zdrave lokalne prehrane, rekreacije z dodano vrednostjo, pridobitev novih znanj, ki lahko prispevajo k večji zaposljivosti ter dostopno rekreacijsko-učno infrastrukturo v naravi, v podeželskem njim dostopnem okolju.

CILJI

Cilj projekta: Cilj projekta je z inovativno kombinacijo drevesne fitoremediacije in sočasne vsebinske aktivacije ustvariti nov model za ohranjanje narave in okolja z uporabo dreves, kot naravnega vira za krožno gospodarstvo.

Specifični cilji projekta:
– Vzpostavitev dendrološke učne poti in učilnice v sadovnjaku;
– Sanacija visokodebelnega sadovnjaka in ohranjanje tradicionalnih znanj povezanih z izdelavo cepičev in obrezovanja;
– Nakup knjižnega gradiva (na temo dendrologije) in tematskega zbornika;
– Izvedba kompetenčnih delavnic in predavanj za krožno gospodarstvo in osebno rast;
– Vključitev posameznikov v izobraževalne vsebine gozdne terapije.

 

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTA:
Začetek: Oktober 2021
Zaključek: December 2022

 

STROŠKOVNI NAČRT:
skupna vrednost z DDV (€): 23.854,78 
skupna vrednost brez DDV (€): 22.387,79 
znesek sofinanciranja (€): 16.684,55 
lastna sredstva (€): 7.170,23

NAČIN FINANCIRANJA:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA:
Vsebinske projektne aktivnosti (delavnice, potujoča razstava, foto natečaj, vseživljenjsko učenje preko javno dostopnega knjižnega gradiva) se izvaja na območju 5 občin (Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju) Sanacija in ekoremediacija površin, postavitev dendrološke poti ter učilnice v sadovnjaku pa bo umeščena v 2 občini – Vuzenica in Podvelka.

 

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

 

EU sredstva

 

EKRP